EN

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (zwanego „RODO”), uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach i portalach internetowych, a także osobiście w biurach i oddziałach oraz za pośrednictwem poczty, obejmujących:

1) imię i nazwisko;

2) adres korespondencyjny;

3) adres poczty elektronicznej;

4) numer telefonu;

jest firma Artbeat Group, ul. Afrodyty 7/6, 83-010 Straszyn, NIP 554 263 41 98, zwana dalej “Firmą”

Przekazanie wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda.

Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta (nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych na podstawie takiej zgody, jakie miało miejsce do czasu jej cofnięcia).

Przekazane dane osobowe mogą podlegać utrwaleniu przez Administratora Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych i/lub niezautomatyzowany, porządkowaniu, organizowaniu, przechowywaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu przez przesłanie, udostępnianiu. Dane osobowe mogą też podlegać ograniczaniu, usuwaniu i niszczeniu.

Przekazane dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, czyli ich zautomatyzowanej analizie i opracowaniu przewidywań na temat Państwa preferencji lub przyszłych zachowań dla określenia przez Administratora Danych Osobowych, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres do chwili cofnięcia wyrażonej przez Państwa zgody.

Państwa dane osobowe będą mogły zostać powierzone przez Firmę, w ramach realizacji celów, o których mowa powyżej, podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu w imieniu i/lub na rachunek Firmy (takim jak podwykonawcy i usługodawcy Firmy) czynności związanych z przedstawianiem i przekazywaniem Państwu ofert i informacji dotyczących usług i produktów oferowanych przez Firmę.

Osobom, które przekazały swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych:

– dostępu do swoich danych osobowych

– żądania od niego informacji dotyczących celu, zakresu, sposobu i form takiego przetwarzania.

– sprostowania danych osobowych,

– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

– przeniesienia danych do innego administratora danych.

Realizacja uprawnień, o których mowa wyżej następuje poprzez złożenie przez Państwa w dowolnym momencie, odpowiedniego wniosku skierowanego do Administratora Danych na podany niżej adres kontaktowy: biuro@artbeat.com.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w artbeat: biuro@artbeat.com.pl

W przypadku, w którym uważacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mogę wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jeżeli pragną Państwo udostępnić swoje dane osobowe na wskazanych wyżej zasadach, uprzejmie prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody następującej treści (poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w formularzu kontaktowym):

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Przetwarzania Danych Osobowych w Celach Marketingowych Artbeat i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie i w sposób w niej określony:

– na podany przeze mnie adres mojej poczty elektronicznej

– z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez rozmowy telefoniczne, smsy oraz z użyciem innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na wskazany przeze mnie numer telefonu

Uprzejmie zapraszamy do kontaktu.

wyślij zapytanie